REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „Dobre rady na odpady”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym.

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Plakat Ekologia: dzieci, którzy przyjmują z miłością na ziemi - PIXERS.PL

„Dobre rady na odpady”

Organizatorem konkursu ekologicznego jest Przedszkole w ZSP w Szemudzie

Koordynatorzy: Katarzyna Byczkowska, Bernadeta Lesner

CELE KONKURSU:

 • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej

 • propagowanie idei proekologicznego stylu życia

 • wykorzystanie odpadów i darów natury jako materiałów do działań artystycznych

 • zwrócenie uwagi na temat twórczego recyklingu

 • rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z ZSP w Szemudzie.

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie EKO – ZABAWKI z materiałów wtórnych lub innych materiałów ekologicznych.

 • Ilość prac: każde dziecko z Przedszkola w Szemudzie może zgłosić do konkursu jedną pracę

 • W pracy konkursowej dziecku może pomagać rodzic lub opiekun.

KRYTERIA OCENY PRAC

 • wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych
 • inwencja i pomysłowość podejścia do tematu
 • wrażenia estetyczne
 • zaangażowanie dziecka

ZASADY PRZYJMOWANIA PRAC

 • Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców grup
 • Termin składania prac – 21 października 2022r.
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę grupy.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na potrzeby w/w konkursu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodzeni. 
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 02.11.2022 r.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola 
 • ogranizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć prac konkursowych za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji innowacji pedagogicznej „Dlaczego lubimy zielony – czyli Chruścik i przedszkolaki ratują ziemię”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

I życzymy powodzenia w realizacji swoich pomysłów!

Organizatorzy:

Katarzyna Byczkowska

Bernadeta Lesner