„Piątki z eksperymentem”

 

 „Piątki z eksperymentem”

Realizacja projektu ma na celu między innymi pogłębić zainteresowania dzieci zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody, ale również wzbogacić wiedzę o zjawiska fizyczne, kształtować myślenie przyczynowo-skutkowe czy rozwijać spostrzegawczość. Jego realizacja umożliwia poszerzenie i pogłębienie wiadomości dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnych środków, form i metod pracy. Otaczające dzieci przedmioty i substancje, z którymi mają do czynienia na co dzień, kryją wiele tajemnic, które można i warto odkrywać właśnie za pomocą owych eksperymentów pochodzących z różnych dziedzin naukowych. Niniejszy projekt uwzględnia treści dla wszechstronnego rozwoju dziecka i zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki. Projekt edukacyjny „Piątki z eksperymentem” właśnie ma na celu rozbudzenie naturalnej cechy dziecka, jaką jest ciekawość i chęć poznania otaczającego świata.

CEL GŁÓNWY

 rozbudzenie ciekawości otaczającego świata;

 nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji;

 rozwijanie przyrodniczego i technicznego zainteresowania;

 nauka samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków;

 budzenie zainteresowań naukowych;

 stymulowanie aktywności poznawczej dzieci;

 uczenie dzieci samodzielnego myślenia

ZAŁOŻENIA

  1. Projekt został opracowany dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  2. Zakłada rozwijanie sfery poznawczej, intelektualnej i emocjonalnej.
  3. Rozwija samodzielność, myślenie przyczynowo-skutkowe, aktywność, ciekawość, spostrzegawczość, koncentrację uwagi.
  4. Uczy wiedzy przyrodniczej, geograficznej.
  5. Ćwiczy umiejętność współpracy w grupie.
  6. Eksperymenty są tak ukazane, by ciekawiły dzieci, pobudzały do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, a przede wszystkim angażowały do działania.
  7. Umożliwia każdemu dziecku poszerzyć i pogłębić wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, wykorzystując różnorodne metody pracy, formy i środki                                                                                                                                                                                                                                                METODY PRACY

 metody oparte na słowie (pogadanka, dyskusja, opis);

 metody praktycznego działania (metody twórcze z elementem doświadczania, obserwowania i eksperymentowania); 

 metody oglądowe oparte na obserwacji (pokaz eksperymentu z instruktażem);

 metody aktywizujące (burza mózgów, stacje zadaniowe) Metody pracy z uczniem wspierać będą następujące formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

OKRES REALIZACJI

Projekt będzie realizowany w trakcie zajęć przedszkolnych dwa razy w miesiącu, począwszy  od listopada 2018 r. do maja 2019 r.

Sednem projektu są poniższe słowa Konfucjusza: ”Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem”.